Les pedreres del Talladell es localitzen en plena depressió central catalana i formen la part més oriental de la Conca de l’Ebre, mostrant part de la successió estratigràfica típica de l’Oligocè de l’Urgell i de la Segarra, constituïda per l’alternança de trams de lutites i gresos vermells i nivells de calcàries de l’ordre d’una desena de metres de gruix. Són aquestes unitats de calcàries lacustres les que constitueixen la Formació de Tàrrega i formen part del Sistema Lacustre de l’Urgell que es va desenvolupar en aquesta part de la conca de l’Ebre durant l’Oligocè mig (Estampià).

Els fòssils del Talladell provenen de diferents pedreres: les pedreres Fàbregas i les Bujeda, aquestes últimes a la zona del Pla de Caelles i conformades per la pedrera Bujeda nord, el nord del pla de Caelles, la pedrera Bujeda nova i la vella. Són aquestes pedreres on es té constància de la troballa de fòssils.
Aquestes troballes es van produir en el moment en què eren explotades les pedreres com a material per a la construcció, explotant un tram de fins a 6 metres de gruix de les vetes calcàries.

Les pedreres del Talladell tenen un valor patrimonial paleontològic ja que han proporcionat abundants restes de mamífers, rèptils i mol·luscs, així com de restes de vegetals molt ben preservades. És aquesta bona preservació dels materials la que ha permès conèixer millor la paleobiologia de l’Oligocè a Catalunya i en concret les condicions ambientals de la zona central de la Depressió de l’Ebre.

La reconstrucció paleoclimàtica i paleoambiental del Talladell, i per extensió de les zones veïnes, és possible per comparació de les espècies fòssils trobades i la distribució actual d’aquestes o d’altres que han sorgit per evolució de les anteriors.

La distribució actual de les espècies fòssils –especialment vegetals- que s’han trobat en els jaciments del Talladell, i la dels seus descendents directes ens dóna la clau sobre el tipus de clima dominant a l’oligocè a les nostres contrades.

El clima al Talladell fa uns quants milions d’anys seria comparable al tropical i al subtropical actuals. La temperatura mitjana estaria entre els 22ºC i els 25ºC, amb poques oscil.lacions estacionals, amb una mitjana pel mes més fred no inferior als 18ºC. Les pluges es repartirien amb molta regularitat durant tot l’any, amb mitjanes sobre els 2000/5000 mm/any, cosa que permetria un bon nivell de humitat tot l’any.

Una elevada temperatura i una humitat constant són factors clau en una gran exhuberància en la vegetació. Una gran zona pantanosa amb peixos i gasteròpodes (cargols) dins l’aigua; prop d’aquesta les tortugues i cocodrils tindrien la “seva casa”. Els suides, cainotèrids i rosegadors ocuparien les zones més properes a aquest medi aquàtic. La vegetació seria també molt abundant, distribuïda des del medi aquàtic fins a l’interior. Hi trobaríem vimets, palmes, falgueres, alzines i roures, llorers, nimfeàcies, etc.